• 5000 m² showroom & Cash and Carry
 • Exclusive and strict dealerpolicy
 • New items to discover on a weekly basis
 • 5000 m² showroom & Cash and Carry
 • New items to discover on a weekly basis

Algemene voorwaarden

geldig op on- én offline bestellingen, afbeeldingen en communicatie


Inhoudsopgave

Be-Uniq.nl

Algemene introductie van Be-Uniq

Wanneer van toepassing?

Specificatie van toegepaste verkoopsvoorwaarden

Definities

Algehele definitie-bepaling refererend naar Be-Uniq en haar uitingen

Identiteit van ondernemer

Omschrijving identiteit Be-Uniq, haar handelsnamen en locaties

Het aanbod

Bepaling van het specifiek op aanbod gerichte voorwaarden

De overeenkomst

Definitie van bepalingen in overeenkomst tussen Be-Uniq en afnemer

Reclamaties

Gerechtige reclamaties en totstandkoming hiervan

De prijs

De weergegeven en te betalen prijzen en verklaring van transportkosten

Conformiteit en garantie

Geleverde garantie en het in aanmerking komen hiervan

Levering en uitvoering

Verplichtingen jegens het leveren en uitvoeren van bestellingen

Betaling

Bepalingen omtrent verplichting tot betaling

Eigendomsvoorbehoud

Bepalingen omtrent eigendomsvoorbehoud

Niet toerekenbare tekortkoming

Op voorhand onvoorziene omstandigheden welke leiden tot tekortkoming

Gedeeltelijke ongeldigheid

Gevolgen van (ver)nietig(d) verklaring van enige bepaling of voorwaarde

Privacy & Cookie beleid

Algemene verklaring van het Be-Uniq privacy-beleid
Be-Uniq.nl

Be-Uniq handelt middels een showroom en cash & carry vanuit Maurik, en biedt daarnaast verkoop aan via deze webshop (Be-Uniq.nl) en via Cash & Carry concept Tica in Venlo.

Op alle overeenkomsten tussen Be-Uniq/verkoper, en de afnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter, indien hier onderling geen overeenkomst in kan worden gesloten.

Wanneer van toepassing?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan tussen Be-Uniq.nl en de afnemer. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. (Dan-wel direct als op aanvraag)

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Be-Uniq(.nl);
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon of het bedrijf in kwestie;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Dag: kalenderdag;

Identiteit van de ondernemer

Be-Uniq(.nl) Vestigingsadres:

Doejenburg 107

4021 HR Maurik

Telefoonnummer: 085 040 3226

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@be-uniq.nl

KvK-nummer: 11015863

BTW-identificatienummer: 8178.35.465.B01

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldinge n zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of foute n in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  -de prijs exclusief belastingen in het product overzicht;
  - de eventuele kosten van aflevering;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 4. Elk aanbod van Be-Uniq beschikkend over foto- of enigerlei beeldend materiaal, wordt beschermt door middel van copyright. Be-Uniq is eigenaar van deze rechten en kan bij schending hiervan gebruik maken van het Nederlands Recht voor juridische consequenties.
 5. Be-Uniq behoudt zich het recht voor om de eventueel te maken gerechtelijke kosten voor dit proces te verhalen op de schendende partij


De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst o p afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen of op aanvraag op kunnen nemen:
  - contactadres van de vestiging en/of website van Be-Uniq waar de afnemer met klachten terecht kan;
  - de informatie over reclamaties na aankoop van de producten
  - gehele algemene voorwaarden
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Reclamaties

Alle reclamaties dienen uitsluitend schriftelijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen ingediend te worden per e-mail met digitaal fotomateriaal. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, na goedkeuring van de reclamatie, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven;
 2. Be-Uniq hanteerde tijdelijk op alle bestellingen, on- en offline, een transporttoeslag van 2% als gevolg van de hoge grondstofprijzen, deze toeslag is inmiddels weer vervallen;
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief BTW, waarna bij betaling het bedrag inclusief BTW berekend wordt. Dit bedrag wordt alvorens de betaling en daadwerkelijke overeenkomst plaats vind, weergegeven;
 4. De kosten voor de levering van de door de afnemer bestelde producten, worden bij een totaalbedrag van boven de € 1100,-, exclusief BTW, voor rekening van Be-Uniq genomen, mits de verzending binnen Nederland plaats vind. Wanneer de bestelling naar België verstuurd dient te worden, ligt deze grens op € 1100,- exclusief BTW. Concluderend; bij bestellingen boven de €1100,- excl. btw betaalt de afnemer géén verzendkosten binnen Nederland, vanaf € 1500,- excl. btw ook in België;
 5. Bij verzendingen binnen Nederland voor orderbedragen tussen de € 350,- en € 1100,-, exclusief BTW, betaald de afnemer ten aller tijde een bijdrage aan de transportkosten, vastgesteld op € 65,- excl. BTW. Onder ‘Nederland’ worden in dit geval de Nederlandse Waddeneilanden niet inbegrepen. De kosten hiervan worden voorgelegd in artikel 6 van dit hoofdstuk;
 6. Bij verzending naar België voor orderbedragen tussen de € 350,- en € 1500,- exclusief BTW, betaald de afnemer ten aller tijde een bijdrage aan de transportkosten, vastgesteld op €95,-;
 7. Bij verzendingen naar Duitsland en de Nederlandse Waddeneilanden wordt de bijdrage aan transportkosten berekend over de geplaatste order en de totale afstand tussen het magazijn van Be-Uniq en de door de afnemer gewenste locatie. Dit bedrag wordt ná het plaatsen van de order aan de afnemer voorgelegd. De afnemer is niet verplicht de order te betalen alvorens deze akkoord is met- of inzage heeft gehad in -de bijdrage aan transportkosten.

Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, d e in het aanbod vermeld e specificaties, aan d e redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Be-Uniq kenbaar maakt;
 2. Be-Uniq zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden;
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen;
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Be-Uniq zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten;
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering middels iDeal of via een overboeking;
 2.  De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Be-Uniq te melden; Be-Uniq behoudt zich het recht voor om eventuele onjuistheden te verrekenen en/of corrigeren;
 3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen;
 4. Bij het uitblijven van betaling of het dermate laat voltooien hiervan dat dit tot onbehoorlijk toegerekend kan worden, is Be-Uniq gemachtigd de inloggegevens terug te trekken en het betreffende bedrijf uit haar klantenbestand te verwijderen en te weigeren voor enige volgende aankopen;
 5. Be-Uniq behoudt zich het recht voor om, indien genoodzaakt, het openstaande bedrag middels een incasso en/of deurwaarderskantoor te incasseren; de eventueel te maken kosten voor dit proces zullen verhaald worden op de wanbetaler, evenals de eventuele gerechtelijke kosten die uit dit proces mogen voortvloeien. Dit proces zal enkel worden gestart nadat er meermalig en aantoonbaar veelvuldig contact is geweest tussen Be-Uniq en wanbetaler.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de afnemer geleverde producten blijven eigendom van Be-Uniq zolang de afnemer niet al hetgeen door de afnemer aan Be-Uniq op grond van de overeenkomst verschuldigd is - met inbegrip van eventuele rente, kosten en vorderingen vanwege tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst - aan Be-Uniq heeft voldaan. Be-Uniq en de afnemer komen hiermee een eigendomsvoorbehoud overeen;
 2. Zolang de afnemer krachtens het bepaalde in lid 1 geen eigenaar van de door ons geleverde producten is geworden, is de afnemer verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald
 3. Als de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tegenover Be-Uniq tekortschiet of Be-Uniq goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Be-Uniq gerechtigd om zelf en zonder enige aansprakelijkheid tegenover de afnemer, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen;
 4. De afnemer verleent Be-Uniq reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden, teneinde onze eigendomsrechten te kunnen uitoefenen;
 5. Be-Uniq is gerechtigd in geval de afnemer surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Niet toerekenbare tekortkoming

 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Be-Uniq: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Verkoper in d e normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.
 2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Be-Uniq het recht de uitvoering van de overeenkomst o p te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, dan wel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen de afnemer en Be-Uniq gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

Privacybeleid

Be-Uniq probeert haar website-bezoeker de best-mogelijke online winkel ervaring aan te bieden; hiervoor maakt Be-Uniq gebruik van cookies, maar is ook de privacy van haar klanten van groot belang. Om dit te bereiken leeft Be-Uniq de privacywetgeving nauwkeurig na, wat betekend dat alle gegevens veilig zijn en bewaard worden en deze op een nette en transparante manier gebruikt worden.

Afhandelen bestelling

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, gebruiken wij de opgegeven persoonsgegevens van de klant om deze zo soepel mogelijk af te kunnen handelen. Om dit te bereiken mag Be-Uniq de opgegeven persoonsgegevens aan onze bezorgdienst overdragen om de bestelling op het juiste adres te laten bezorgen. Daarnaast ontvangt Be-Uniq, wanneer er wordt gekozen voor een iDeal betaling, ook gegevens vanaf de bank overgedragen aan Be-Uniq.

Voor het afhandelen van de bestelling ontvangt en gebruikt Be-Uniq de volgende gegevens: betaalmethode, naw-gegevens, geslacht (aanhef), e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres, afleveradres, BTW-nummer en KVK-nummer. Deze heeft Be-Uniq nodig vanwege het contract dat met de ondernemer wordt gesloten. Deze gegevens worden tot twee jaar nadat de bestelling is afgerond bewaard en worden aansluitend zeven jaar gearchiveerd in verband met de wettelijke bewaarplicht.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Via het contactformulier kan de ondernemer online contact opnemen met Be-Uniq. Hiervoor gebruikt Be- Uniq het door de ondernemer ingevulde e- mailadres en naam. Deze zijn nodig om contact met de aanvrager/invuller op te nemen en/of een reactie te geven op het ingevulde contact -formulier. Deze informatie wordt naargelang de aard van het formulier en/of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan bewaard.

Via de website kan de bezoeker zich abonneren op de Be-Uniq nieuwsbrief. Dit vrijblijvende abonnement kan op ieder moment opgezegd worden: elke nieuwsbrief bevat hiervoor een afmeldlink aan de onderkant van de pagina. Het ingevulde e-mailadres wordt alleen met nadrukkelijke toestemming van de ondernemer toegevoegd aan de lijst van abonnees en deze gegevens worden bewaard totdat de ondernemer/ontvanger het abonnement opzegt.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Be-Uniq draagt persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen over als dat nodig is voor de te leveren dienst of als Be-Uniq dat wettelijk verplicht wordt/is (bijvoorbeeld als de politie deze eist bij een vermoeden van een misdrijf). Daarnaast behoudt Be-Uniq zich het recht voor om deze te delen met een derde partij die namens Be-Uniq incasseert in het geval van wanbetaling.

Cookies

Daarnaast maakt de Be-Uniq website gebruik van cookies. De website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Met functionele cookies wordt ervoor gezorgd dat de website goed en functioneel werkt en met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.

Bij een eerste bezoek aan de Be-Uniq website, wordt een cookiemelding met uitleg over de cookies weergegeven. Hierbij wordt akkoord gevraagd voor de verschillende cookie-varianten.

Met alle bedrijven die cookies plaatsen op de Be-Uniq website zijn duidelijke en transparante afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Ondanks deze afspraken heeft Be-Uniq geen volledige controle op wat deze externe partijen zelf met de cookies doen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor Be-Uniq van groot belang. Daarom neemt Be-Uniq om de privacy van de ondernemer te beschermen, de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Be-Uniq maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer, ook wel SSL) waarmee alle informatie tussen ondernemer/bezoeker en de Be-Uniq website wordt afgeschermd wanneer er persoonsgegevens worden ingevoerd


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer Be-Uniq haar dienst wijzigt, wordt ook de privacyverklaring aangepast.


Nauwkeurig dealerbeleid

Nauwkeurig dealerbeleid

Om exclusiviteit van jouw winkel én ons merk te kunnen waarborgen, hanteren wij een nauwkeurig dealerbeleid

Showroom en Cash & Carry

Showroom en Cash & Carry

Inspiratie opdoen én je favoriete items direct meenemen of selecteren: met 5000 m2 ontdek je wekelijks iets nieuws!

Online bestellen

Online bestellen

Unieke eenmalige kasten, potten, dressoirs of krukjes: je ontdekt en bestelt een groot deel van onze collectie ook online

Ontwerp & productie

Ontwerp & productie

Met onze eigen ontwerpers en fabrikanten is onze collectie ook écht de onze: unieke items en collecties die je nergens anders vindt

Eigen selectie & import

Eigen selectie & import

Authentiek of nieuw gemaakt: we selecteren ál onze items zelf. Van vloerkleden uit Turkije tot kasten uit India of kisten uit Nepal